,

Aquafix vízkőkiválás elleni szer 1 liter


AQUAFIX

Vízkeménység stabilizáló folyadék

– megakadályozza a vízkő kiválását a fürdőmedencében, feloldja a már meglévő lerakódásokat

– megvédi a vezetékeket, a hőcserélőt, szűrőt, szivattyút a vízkőlerakódás okozta károktól

– megelőzhető a vas és mangántartalom által okozott elszíneződés, lerakódás

Alkalmazása: Az AQUAFIX adagolásával jelentősen csökkenthető a felhasznált klórozószer mennyisége. Javasolt adagolása hetente:

Vízkeménység

Első adagolás

Folyamatos adagolás

NK°

ml/10 m³

ml/10 m³

0-10

500

150

10-20

1000

200

20-30

1500

250

30 felett

max. 2000

max. 300

Tárolás eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen, napfénytől védve. A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket. A keletkező hulladékvizet hígítatlanul illetve közvetlenül nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornahálózatba engedni.

Figyelmeztető mondatok:

H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H302: Lenyelve ártalmas. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P234 Az eredeti edényben tartandó

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.

P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.

Tartalom: Hidroxietán-difoszfonsav 25%

Forgalmazza: Aqualing Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: +36-1206-5600, Fax: +36-1371-1515 Származási hely: EU

Nyilvántartási szám: BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.

Tömeg 1 kg
hatóanyag megnevezése

Hidroxietilén-1,1-difoszfonsav 35%