Tisztaklór lassan oldódó 20 g-os klórtabletta 1 kg


TISZTAKLÓR

Medencevíz fertőtlenítőszer

– 20 g-os lassan oldódó tabletták 90% aktív klórtartalommal

– a medencevíz tisztaságát védi a baktériumok, gombák ellen

– minden vízkeménységhez alkalmas

– stabilizált, ellenáll a napfény és hő hatásának

Alkalmazása: A klórszint beállítását követően 10 m3 vízhez 3-5 tablettát adunk. Folyamatos klórozásnál 10 m3 vízhez 4-6 naponta 2-3 tabletta az úszó vegyszeradagolóba vagy a szkimmer kosárba helyezve. Soha ne dobjuk a tablettát a medencébe, mert kifakítja a burkolat színét. Ideális klórtartalom: 0,6 – 1,0 mg/liter, ideális pH érték: 7,2 – 7,6. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges! A termék közösségi fürdővízben is alkalmazható, ha a vízben egyik paraméter koncentrációja sem haladja meg a 37/1996 (X.18.) NM rendeletben előírt határértékeket.

Figyelmeztető mondat:

H272 – Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 – Lenyelve ártalmas. H319 – Súlyos szemirritációt okoz. H335 – Légúti irritációt okozhat. H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.. EUH 206 – Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P261 – Kerülje a por belégzését. P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P301 + P312 – LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 – Elzárva tárolandó. P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: triklórizocianursav 99%

100 g termék biocid anyag tartalma 99 g.

Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

hatóanyag megnevezése

Triklórizocianursav 99%.